TỔNG QUAN VỀ CMCPLAZA

 

 

 

CMC Plaza trân trọng kính chào quý khách.

 

Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp và Vật liệu xây dựng - CMC Plaza, trực thuộc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH Một Thành viên.

 

Lĩnh vực hoạt động:

 

   1- Siêu thi Vật liệu xây dựng ( CMC HOME ):

- Mở cửa: 8h00: 17h00, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.

- Là nhà phân phối chuyên ngành sản phẩm Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất, như sau:

 

 • Xi măng đen: ( Vicem Hà tiên, Holcim, Fico, Lavilla, Hạ Long, Cẩm Phả).
 • Xi măng trắng Song Mã, Thái Bình.
 • Gạch đất nung tuynel, gạch xi măng, cát đá.
 • Gạch ốp, lát ( Taicera, Mỹ Đức, Thanh Thanh, Thạch Bàn,...), gạch ngoại thất Inax.
 • Thiết bị vệ sinh, thiết bị cấp thoát nước ( Casear, Inax, American, Toto, Sennam, England, Hàn Quốc...).
 • Thiết bị điện ( led Hào Quang, Paragon, Schneider, Panasonic, AC, Điện Quang, Rạng Đông,  Gnesco).
 • Bồn nước nhựa, Inox, chậu rửa chén ( Đại Thành, Hwata).
 • Bàn, ghế, tủ bếp inox Hwata.
 • Tiểu ngũ kim ( Khóa Master Clock, Solex, Top Tool, Fadex ).
 • Máy nước nóng, máy nước nóng năng lượng mặt trời (Ariston, Sunflower).
 • Tấm lợp Onduline, tấm Prima, Vivaboard.

CMC HOME đang có chương trình thanh lý giảm giá hàng tồn kho đến 70%.

CMC HOME nhận bán hàng VLXD ký gửi.

   2- Trung tâm Thương mại phức hợp - cho thuê mặt bằng:


 • Kinh doanh hàng tiêu dùng - Siêu thị Vinatex Lý Thường Kiệt.
 • Kinh doanh hàng điện máy -  Trung tâm mua sắm Sài Gòn - Nguyễn Kim.
 • Trưng bày sản phẩm - Showroom Vinh Mỹ, Mỹ Khang, Cẩm thạch Sài Gòn, ...
 • Văn phòng làm việc - FPT Fis, Vinatex, Kiểm toán Sài Gòn, ...
 • Tổ chức sự kiện và quảng cáo.
 • Đặt máy ATM.

Xu hướng hoạt động:

THAM QUAN - MUA SẮM - THƯ GIÃN - TIẾT KIỆM

 

" ONE - STOP SHOPPING "

 
 

{CMCplaza}

     
   
   
    Chuùng toâi mong Quyù khaùch luoân haøi loøng vôùi nhöõng saûn phaåm vaø dòch vuï cuûa CMC Plaza ; ñoàng thôøi chuùng toâi luoân ñaùnh giaù cao vaø ghi nhaän nhöõng yù kieán ñoùng goùp cuûa Quyù khaùch nhaèm caûi tieán vaø naâng cao chaát löôïng phuïc vuï hôn nöõa, ñaùp öùng ñöôïc söï tin caäy cuûa khaùch haøng.

  

   Chuùng toâi nhaän moïi cuoäc goïi ñeå giaûi ñaùp thaéc maéc vaø tö vaán cho Quyù khaùch baèng nhöõng giaûi phaùp thích hôïp

   Vui loøng lieân heä vôùi chuùng toâi:

CMC Plaza

Ñòa chæ: 79 B Lyù Thöôøng Kieät Phöôøng 8

                Quaän Taân Bình TPHCM

Ñieän thoaïi:         08 2 935 029

Fax:                  08 2 935 020

Website: www.cmcplaza.com.vn

Email:   info@cmcplaza.com.vn

  Cho thueâ maët baèng:                    Ms Hieàn - 0932 126 707

  Kinh doanh Vaät lieäu xaây döïng: (CMC HOME)

  Ms Ngọc - 0903 923 819 

Tel: 38641021 - 62935005 - 62935027

Fax: 62935000

Email:  p.kdvlxd@cmcplaza.com.vn 

Nhà phân phối

Sản phẩm xi măng

Siêu thị

VLXD & TTNT

Cho thuê

mặt bằng